PROJE

tekstilde-toplumsal-cinsiyet-esitligi

[sws_blue_box box_size=”887″]   HABERLER    |    PROJE    |    YASALAR    |    ARAŞTIRMA    |    MULTİMEDYA    |    İLETİŞİM    |    LİNKLER    |    ENGLISH    |    FACEBOOK     [/sws_blue_box]

FESETE (Portekiz), DİSK Tekstil ve GWU (Malta) sendikalarının ortak projesi

Başlık:

Tekstil, Hazır Giyim ve Ayakkabı sektörlerindeki sendikalarda ve toplu sözleşmelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek, erkekle kadın arasında ücret farklılığına son vermek ve iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlamak.

Esas Hedef:

Sektörel düzeyde faaliyet yürüten sendikalarda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek amacıyla emek piyasasında kadına yönelik ayrımcılığı elimine etmek için bilgi paylaşımında bulunmak, erkekle kadın arasında ücret farklılığını yok etmek, karar alma süreçlerinde ve sendikal konumlarda erkekle kadının dengeli temsiliyetini sağlamak, iş-aile dengesini geliştirmek ve mesleki eğitime eşit ulaşımı sağlamak, aynı zamanda evde, ailede ve işte erkekle kadının görevleri ayrımına dair önyargıları belirlemek ve kadının bunlardan nasıl etkilendiğini tespit etmek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini işverenlerle yapılan toplu iş sözleşmelerinde, ortak açıklamalarda vb gündemleştirmek.

Özel Hedefler

Proje kapsamında üç temel hedef doğrultusunda özel hedefler de belirlenmiştir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek

 1.  Erkekle kadının mesleki ve aile yaşamını doğrudan etkileyen emek piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engeller olan önyargılara ve geleneksel cinsiyet rollerine karşı alınan önlemlere katkı sunmak.

Sendikal eylemde toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek

 1. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında sendika liderlerini, sendika delegelerini ve toplu iş sözleşmesi müzakerecilerini bilgilendirmeye ve farkındalık sağlamaya katkı sunmak

İç ve Dış İletişim ve Kontrol. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, ebeveynlik haklarını korumada, kişisel, ailevi ve mesleki yaşamın uyumunu geliştirmede düzenli bilgilenmeyi, raporlamayı ve kontrolü sağlamak.

 1. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında iyi örneklerin paylaşımı ve bilginin dağılımı

Çalışmaların katkısı

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen proje ile beraber

 1. Sendikaların yönetimlerinde kadın işçilerin katılımını geliştirmek
 2. İşçilerin analık ve babalık haklarının korunması, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının azaltılması ve daha iyi iş-aile dengesinin sağlanması için sendika liderlerinin ve delegelerinin daha etkin müdahalelerde bulunmasını sağlamak
 3. Toplu iş sözleşmesi müzakerecileri açısından “eşit işe eşit ücret” ilkesine uygun şekilde toplu görüşmelere toplumsal cinsiyet bağlamının da uygulanması ve erkekle kadın arasındaki ücret farklılığının yok edilmesini sağlamak.

Toplumsal cinsiyet olgusunu geliştirerek ulusal ve uluslararası alanda sendikalar üzerinden işçilere ulaşmak mümkün olacaktır. Aynı zamanda toplu iş sözleşmelerinde toplumsal cinsiyet alanındaki iyi örneklerin paylaşımı mümkün olacaktır. Analık ve babalık hakları, kadına yönelik ayrımcılığın somut durumunun tespit edilesi, cinsiyetler arası ücret farklılıkları ve ailede ve mesleki yaşamda erkekle kadının rollerine dair önyargılar açığa çıkartılıp müdahale edilecektir.

Beklenen sonuçlar

 • Toplumsal cinsiyet alanında anket çalışması ile amaçlanan veriler şunlardır:
 1. Toplumsal cinsiyet alanında toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen kazanımlar
 2. Analık ve babalık hakları
 3. Sektördeki emek pazarında kadına yönelik ayrımcılığın durumu
 4. Cinsiyete göre ücret farklılığının tespiti
 5. Mesleki ve aile yaşamında önyargıların tespit edilmesi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek amacıyla tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde ulusal düzeyde ve toplu iş sözleşmeleri düzeyinde bir Öneriler belgesinin hazırlanması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair online platformun kurulması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve analık ve babalık hakları üzerine bu platformla sosyal ağlar arasında bağ kurma.
 • Analık ve babalık hakları, iş-aile dengesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda iyi örnekler üzerine bilgilendirme materyallerinin/broşürlerin basılması.