[acc_item title=”Sendikal baskıya karşı ne yapmalıyım?”]

[/acc_item]

[acc_item title=”Örgütlenme dairesine sorun”] [contact-form-7 404 "Bulunamadı"] [/acc_item]
[/accordion]

[acc_item title=”Sendika üyeliği nasıl olur?”]

[/acc_item]

[acc_item title=”DİSK Tekstil’e kimler üye olabilir?”]

DİSK Tekstil İşçileri Sendikasına ülkemizde kayıtlı-sigortalı olarak çalışan tüm tekstil, deri, ayakkabı işçileri üye olabilir.

Üyelik için size en yakın şube ve temsilciliğimize ulaşarak veya genel merkezimizi arayarak, email atarak ayrıntıları öğrenebilirsiniz.[/acc_item]

[acc_item title=”Yetkili sendika nedir?”]

Sendikanın işyerinde temsil ettiği işçiler adına toplu pazarlık yapması ve toplu sözleşme imzalaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması sürecidir.

Sendikanın bir işyerinde yetkili olması ve toplu sözleşme imzalayabilmesi için iki barajı aşması gereklidir.

İlki sektörel barajdır. Bir işkolunda çalışan tüm işçilerin % 1’inin sendika üyesi olması gereklidir. Bunun anlamı tekstil işkolunda 1 milyon kayıtlı işçi içinde en az % 1 yani 10 bin üyeye sahip olmalıdır.

İşkolu barajını açan sendikalar açısından ise ikinci baraj işyeri barajıdır. Şayet firmanın yalnızca bir fabrikası-işyeri varsa burada sendikal yetki için baraj % 50 + 1’dir. Yani o firmada çalışan tüm işçilerin (beyaz ve mavi yakalılar birlikte) yarısının bir fazlası sendika üyesi olmalıdır. Şayet firmanın birden fazla işyeri-fabrikası varsa ise yetki için baraj % 40’dır. Çalışanların % 40’ının sendika üyeliği gerekmektedir.

Sendika bu sayıya ulaştığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak yetki belgesi almaktadır. Yetki belgesi alındıktan sonra işveren toplu görüşme masasına davet edilmektedir. İşveren şayet sendikanın çoğunluğa ulaşmadığını düşünüyorsa, yani noter onaylı üyeliklerin bir kısmının sahte olduğuna dair elinde geçerli bir belgesi varsa yetkiye itiraz ederek mahkemeye başvurabilir. Bu durumda mahkeme şayet başvuruyu kabul ederse mahkemenin sonucuna göre dava sonunda toplu görüşmeler başlar. [/acc_item]

[acc_item title=”Toplu sözleşme nedir?”]

Toplu sözleşme bir işyerinde işverenle ve yetkili sendika arasında imzalanan ve işyerindeki çalışma koşullarını ve çalışanların hak ve sorumluluklarını belirleyen belgedir. Toplusözleşme yetkili sendika ile işveren temsilcileri arasında süren toplu görüşmelerin sonucunda ulaşılan uzlaşmanın sonucunda imzalanır. Toplu sözleşme yalnızca yetkili işçi sendikasıyla işveren arasında imzalanır.

Toplu sözleşmede işçilerin hem hakları hem de sorumlulukları ayrıntılı şekilde yazılır. Toplu sözleşme maddeleri mevcut yasaların altında olamaz. Ancak mevcut yasalarda belirlenen hakları ileriye taşıyabilir. Örneğin yıllık izin hakları yasada belirtilenden daha fazla olabilir. Yasalarda % 50 yüksek ödenen fazla mesailer % 100’e çıkarılabilir.

Toplu sözleşme aynı zamanda “eşit işe eşit ücret” ilkesine hayat verir, aynı işi yapan işçilerin farklı ücret almasını ve ücret zammının birer şantaj şeklinde kullanılmasına izin vermez. Ayrıca kayıt dışı işçiliğe de engel olur.

Toplu görüşmelerde-masa başında bir anlaşma sağlanamazsa, yasal prosedürü takip eden taraflar “resmi arabulucu” ile bir ortak noktada buluşabilirler. Bunun da işe yaramaması halinde sendikanın yasal greve gitme hakkı olur. Yasaların belirlediği koşullarda grev ilanının ardından 60 gün içinde sendikanın grevi başlatma hakkı vardır.

Toplusözleşmeden yalnızca işyerindeki sendika üyeleri yararlanabilir. Sendika üyeleri toplu sözleşmenin ardından sahip oldukları haklardan yararlanmalarıyla beraber sendikaya aylık aidat öderler. Sendika aidatı en fazla işçinin bir günlük brüt yevmiyesi karşılığındadır ve işveren tarafından işçinin maaşından kesilerek sendikaya da iletilir. Sendika üyesi olmayanlar ancak sendikaya Dayanışma Aidatı ödeyerek mevcut haklardan yararlanabilir, Dayanışma Aidatı sendika aidatı ile aynı tutardadır ancak sendika üyesi olmadıkları için sendika içinde seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır.[/acc_item]

[acc_item title=”Toplu sözleşme hangi konularda yapılır?”]

Toplu sözleşmede işyerindeki çalışma ilişkilerine dair her konu yer alır. İşçilerin ve işverenin hakları ve sorumlulukları tanımlanır.

Toplu sözleşmelerde işçileri ilgilendiren en önemli konular arasında ücret artışları ve ikramiyeler yer almaktadır. İşçiler bu sayede toplu sözleşme süresi dahilince, ki bu 1 yılla 3 yıl arasında imzalanır, alacakları zamları bilirler. Toplusözleşmelerde işçilerin alacağı ikramiye oranları ve tarihleri de belirlenir. Ayrıca fazla mesailer kanunen % 50 fazla olmasına karşın toplusözleşme ile yükseltilebilir.

Toplu sözleşmelerde işçilerin sosyal hakları da ayrıntılı olarak yer alır. Bunlar arasında eğitim yardımı (işçinin çocukları için gittikleri okulun seviyesine göre farklı ücretler olabilir), yakacak yardımı, erzak, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlilik ve askerlik yardımı gibi çok çeşitli konularda sosyal haklar sıralanabilir. Bunlar için bir sınırlama yoktur. İşverenle varılan uzlaşmaya göre belirlenir.

Toplu sözleşmelerdeki bir diğer önemli gündem de işçi sağlığı ve güvenliğidir. Bu yönde alınan önlemler ile işçilerin daha güvenli ortamlarda çalışması güvenceye alınır.

Toplu sözleşmelerde ayrıca işçi temsilcilerinin görevleri, hakları ve sorumlulukları sıralanır, işçi temsilcileri buna göre çalışmalarını sürdürür. [/acc_item]

[acc_item title=”Sendikal baskıya karşı ne yapmalıyım?”]

Sendikal baskı yasalara göre suçtur. İşverenlerin ve işveren temsilcilerinin hiçbir şart ve gerekçe ile işçilerin sendikalı olmasına veya olmamasına, sendika seçmesine karışmaması gereklidir. Bu konulara müdahil olması, ekonomik gücünü kullanarak işçilerin bu temel hakkından yararlanmasına engel olması kanunen suçtur.

Sendikal sebeple işten çıkarmak yasalara aykırıdır. 4857 sayılı İş Kanununun 18. Maddesinde keyfi gerekçelerle işten çıkarılma yasaklanmıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. Maddesinde sendikal faaliyet sebebiyle işçilerin işten çıkarılması veya farklı muameleye maruz kalmaları yasaklanmıştır. Bunu bilen işverenler sendikal çalışmalara öncülük edenleri işten çıkarırken farklı, yalan sebepler ileri sürseler de mahkemelerde sendikal baskıyı kanıtlamak kolaydır. Sendikal sebeple işten çıkarılmayı mahkemenin tespit etmesi halinde işveren mahkum edilmektedir ve kendisine iki yol sunulmaktadır. Ya işçiyi işe geri kabul edecektir ya da işçiye sendikal baskı tazminatı ödeyecektir. Sendikal baskı tazminatı işçinin kıdem ve ihbar tazminatının haricinde 8 brüt+ 4 net maaş ile 16 brüt+ 4 maaş arasında değişen bir miktara denk düşmektedir.

Sendikal baskı salt işten çıkarmakla olmamaktadır. Aynı zamanda ve çoğunlukla karşılaşılan işçiye işyerinde psikolojik baskı yapmaktadır. Psikolojik baskıyla işçiyi yıldırmak, sendikadan istifaya zorlamak, işçi karşı çıkıp dirense de diğer işçiler nezdinde korku yaratmak, işçinin çalışma yerini değiştirerek huzurunu bozmak ve gönüllü olarak işten çıkması için çaba göstermek sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bunların hepsi kanunen suçtur ve işçinin yasal hakkını kullanılmasına müdahale edilmesi ve işçinin onuruyla oynanması karşısında sendikamızın avukatlarıyla beraber suç duyurusunda bulunmak ve dava açmak mümkündür. Sendikal baskı yapanları Türk Ceza Yasasına göre 6 ayla 2 yıl arasında hapis cezası beklemektedir. Sendikamız uyarılarımızı dikkate almayarak sendika üyelerine baskı yapan çok sayıda işveren ve yöneticiyi hapis cezasına mahkum ettirmiştir.

Unutulmamalıdır ki, sendikalı olmak bir mücadele sürecini şart koşmaktadır. Mevcut kölelik şartlarını kırmak ve güvenceli, güvenli bir işyerinde insanca çalışabilmek mücadeleyi gerektirmektedir. Ucuz emek sömürüsüne dayanarak zenginliklerine zenginlik katanlar ve işçiye yaşamı cehenneme çevirenler elbette kanunen suç olmasına karşın sendikayı istemeyecektir. Sendikalı olmak işyerindeki krallığının son bulmasıdır, üretenlerin, emekçilerin söz ve itiraz hakkının olmasıdır. Sendikalı işçinin alacağı ücret zamları ve sosyal haklar işverenin karının azalması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı işverenler suç işlemeyi göze alabilmektedir. Bu durumda mücadelede ısrar etmek, sendikamızı sahiplenmek ve sendikamızın yönetimi, avukatları ve uzmanlarıyla beraber işyerinde haklarımız ve geleceğimiz için sendikal baskılara karşı boyun eğmemek gerekmektedir. Bu zorlu sürecin karşılığı kendimiz ve çocuklarımız için iyi ve güvenli bir gelecek olacaktır.[/acc_item]

[acc_item title=”Örgütlenme dairesine sorun”] [contact-form-7 404 "Bulunamadı"] [/acc_item]
[/accordion]

Sendika işçilerin işyerinde birliğini sağlayan yasal bir kurumdur. Sendika üyeliği tüm işçilerin anayasal hakkıdır. Anayasanın 51. Maddesinde tüm işçilerin kimseden izin almaksızın sendika üyesi olabileceği, 53. Maddesinde ise hiç kimsenin sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanmayacağı belirtilmektedir.

Sendika işçilerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını koruyan, kollayan, savunan ve yetkili olduğu takdirde işyerinde işverenle işçiler adına müzakere ve pazarlık yapan ve toplusözleşme imzalayan bir kurumdur. İşçilerin işyerinde kendilerini temsil etmelerini, işyerinde söz ve itiraz hakkına sahip olmaların sağlayan bir örgüttür.

Sendikalar, işçilerin kurduğu ve işçilerin işyerlerindeki sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir kurumdur. İşyerindeki işçi temsilcilerinden şube ve genel merkez yönetimine kadar tüm birimleri genel kurullarda işçilerin özgür iradeleriyle yaptığı seçimlerde seçilir. Tabanın söz ve karar hakkına sahip olduğu demokratik kurumlardır.

İşverenlerin/sermayenin çıkarlarını koruyan ve kollayan çok sayıda örgüt vardır. Sanayi ve ticaret odaları, işveren sendikaları, TÜSİAD-MÜSİAD-TUSKON gibi işveren dernekleri ve çok sayıda kuruluş sermayenin çıkarlarını korumak için hareket etmektedir. Sermaye sahiplerinin nüfus içindeki payı az olmasına karşın örgütlü oldukları için siyasi iktidarları da yönlendirmekte, toplumsal düzeni ve ekonomik politikaları etkilemektedirler. Bununla da yetinilmemektedir, her işveren kendi firmasında çıkarlarını korumak ve karını arttırmak için danışmanlar, avukatlar istihdam etmekte, şirket yönetimlerinde çeşitli birimler kurmaktadır. İşçilerin ise sendikalarından başka kurumları yoktur. İşçilerin hak ve taleplerini savunmak, güvenli ve güvenceli bir işe sahip olmak, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun şartlarda çalışmak, sosyal haklardan yararlanmak, 8 saat çalışmak, haftasonu ve yıllık izinlerden yararlanabilmek, ücretini tam ve gününde alabilmek, insana yakışır bir ücret elde etmek, alınterinin karşılığını almak ve kendisi ve ailesi için güzel ve güvenceli bir gelecek için sendikaya ihtiyacı vardır. Diğer işçi arkadaşlarıyla birlik olabileceği, mücadele edebileceği, danışabileceği, hukuki destek alabileceği yegane teşkilat, işçiye ailesinden sonra en yakın olan kurum sendikasıdır.

İşçi yalnız başına işveren karşısında güçsüzdür. İşten atılma tehdidi, ekonomik üstünlük, “işi veren” olmak sermayeye-patrona işçi karşısında üstün bir konum sunmaktadır. İşçi tek başına kendisine dayatılanlara karşı çıkmakta zorlanabilir, işten atılmamak için tehditlere boyun eğebilir, yasal haklarını bilemeyebilir, danışabileceği bir yer yoktur. Ancak aslında asıl güç işçilerdedir çünkü işçiler üretimi gerçekleştirendir. İşçiye ekmeğini veren patron değildir, işçi alınteriyle ekmeğini taştan kendisi çıkarmaktadır. Asıl patrona ekmek kazandıran, onun zenginliğini üreten işçilerdir. İşçiler olmazsa patron zenginliğe nasıl ulaşabilir, işçiler çalışmazsa üretim nasıl olur? Ancak işçiler için tek yol vardır, birlik olmak, ortak hareket etmek ve birlikte mücadele ederek kendini ezdirmemek, sömürüye karşı çıkmak. İşte sendika bu amaçla bizzat işçilerin kurduğu ve dünyanın her köşesinde işçilerin hak ve özgürlükleri için, iyi ve güvenli bir gelecek için birleştikleri kurumdur.

Tekstil İşçileri Sendikası, DİSK’e bağlı bir sendika olarak, işçilerin söz ve karar hakkına dayanan demokratik bir kurumdur. 40 yılı aşkın süredir tekstil, deri, ayakkabı işçilerinin hak ve özgürlüklerini savunmaktadır. Temsil ettiği, toplu sözleşme imzaladığı işçilerin temiz ve güvenli şartlarda, güvenceli şekilde, sosyal haklarından yararlanarak, insana yakışır ücret alarak çalışması için mücadele etmektedir.

DİSK Tekstil aynı zamanda üretimin merkezinde olan işçilerin sesi ve gücüdür. İşçiler ekonomiyi ve üretimi; tekstil işçileri tekstil sektörünü en iyi bilenlerdir, çünkü işçiler çalışmakta, üretmekte ve dünyanın her yerinde beğeniyle karşılaşılan tekstil ürünlerini ortaya çıkarmaktadır. O halde hem tekstil sektöründe hem de ülke ekonomisinde belirlenen politikalarda söz hakkına sahip olmalıdır.

DİSK Tekstil sanayiyi savunan, istihdamı ve kalkınmayı hedefleyen ancak bununla yetinmeyen, işçilerin insana yakışır koşullarda bir ücret almasını ve adil bir toplumsal bölüşüm için taleplerde bulunmakta, bunun için mücadele etmektedir.

DİSK Tekstil ülkemizde demokrasiye, ekmek ve özgürlüğe en çok ihtiyaç duyan ve bu değerlerin en kararlı savunucusu olan işçi sınıfının sesi, gücü ve birliğidir.[/acc_item]

[acc_item title=”Sendika üyeliği nasıl olur?”]

Sendika üyeliği için noter şartı kalktı. Sendikamıza üye olacak işçiler artık notere gidip ücret ödeyip üye olmayacaklar.

Artık sendika üyeliği e-devlet kapısı üzerinden olacak. Peki, nasıl olacak?

Şayet henüz almamışsanız, herhangi bir PTT’ye giderek, 2 TL karşılığı şifrenizi alacaksınız. Başvuruyu bizzat siz yapmalısınız, başkası sizin adınıza alamaz ve başvuru esnasında kimliğinizde TC Kimlik Numarasının yazılı olması gereklidir.

Şifrenizi kimseyle, hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu, size özel bir bilgidir ve saklı kalmalıdır. Aynı banka kartı şifreleriniz gibi. Hiç kimse sizi şifrenizi öğrenmeye zorlayamaz veya sizden böyle bir talepte bulunamaz. Bu suçtur ve kimseye söylemeyiniz. TC Kimlik numaranız ve şifreniz yalnızca sendika üyeliği için işinize yaramayacaktır. Mülkiyetten yargı süreçlerine kadar devletle ve ilgili bakanlıklarla yapacağınız onlarca işlem e-devlet kapısı üzerinden gerçekleşecektir. Paylaştığınız kişiler yalnızca sendika üyeliğinizi değil, sizi ilgilendiren birçok hayati konuda bilgiye erişebileceklerdir.

Şayet şifrenizi unutursanız, PTT’den yeni şifre talep edebilirsiniz. İkinci başvurunun ücreti 4 TL.

Ardından 7 gün 24 saat, istediğiniz yerden internete gireceksiniz ve www.turkiye.gov.tr sayfasına bağlanacaksınız.

Sayfanın sol tarafında “Başvurular” kısmına gireceksiniz, karşınıza çıkan sayfada 5. sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başlığı altında “İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” başlığına tıklayacaksınız.

Ardından sayfada TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi ilgili yerlere yazıp kimliğinizi doğrulayacaksınız.

Sistem sizi tanıyacak, karşınıza sizin bilgileriniz, çalışma yeriniz ve sektörünüz çıkacak.

Bu sayfada sektörünüzde üye olabileceğiniz sendikaların listesini göreceksiniz. İstediğiniz sendikayı seçecek ve üyelik başvurunuzu yapacaksınız.

Şayet başka bir sendikaya üyeliğiniz varsa, önce o sendikadan istifa edeceksiniz, hemen ardından istediğiniz diğer sendikaya üyelik başvurunuzu yapabileceksiniz.

Bilgileriniz yanlışsa, eğer kayıtdışı çalıştırılıyorsanız veya işvereniniz sizi farklı bir sektörde göstermişse, sayfada göreceğiniz bilgilerinizin yanlış olduğunu belirten yazıya tıklayacaksınız, doğru sektörü seçeceksiniz ve karşınıza çıkan o sektördeki sendikalardan dilediğinizi işaretleyip başvurabileceksiniz. Ancak üyeliğinizin geçerlilik kazanması için yargıya başvurmanız gerekmektedir.

Üyelik başvurunuzu yaptığınız anda bu bilgi yalnızca başvuru yaptığınız sendikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bilgisayarına düşecektir.

Üyelik başvurunuzdan hiçbir şekilde, kesinlikle işverenin haberi olamaz. Sendika üyesi olmak yasal bir haktır, sendika üyesine sendikal baskı yapmak suçtur ve siz paylaşmadığınız takdirde kimsenin sizin sendika üyesi olduğunuzdan haberi olamaz.

Üyelik başvurusu sendikanın sistemine düştüğünde sendika yönetim kurulu kararını alır ve ardından internet üzerinden başvurunuzu onaylar. Üyeliğiniz onaylandığı anda geçerlilik kazanır. Üyeliğin onaylanması aynı anda Bakanlığın sistemine de düşer ve üyeliğiniz artık resmileşmiştir.

Sendikanın başvuruyu reddetme hakkı da vardır. Bu durumda sendika size yazılı bildirimde bulunacaktır. Bildirimin ardından yargı yoluna gitme hakkınız vardır.

Şayet sendika 30 gün içinde herhangi bir işlem yapmazsa üyelik başvurunuz otomatik olarak onaylanır.

İstifa da aynı yolla gerçekleşir. İstifa ettiğiniz sendikanın sistemine bu bilgi düşer, ancak üyeliğiniz istifa tarihinizden sonra 1 ay daha geçerliliğini korur ve ardından işleme girer.

Üyelik başvurunuzun ardından başvurunuzun onaylanma sürecini ve üyelik durumunuzu aynı yolla sisteme TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek kontrol edebilirsiniz.

İşçi sınıfı, özellikle tekstil işçisi kendisine sunulan çalışma şartlarından memnun değildir. Artık kölece çalışma şartlarını kabul etmemektedir. İnsanca bir iş, sağlıklı çalışma şartları, düzenli ve kurallı bir çalışma yaşamı ve ailesi için alınterinin karşılığını talep etmektedir.

Bunu elde etmenin yegane yolu sendikalaşmaktır. Sendika işçilerin birliğini sağladığı kurumdur. Sendikaya üye olun, haklarınızdan yararlanın.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikasına ülkemizde kayıtlı-sigortalı olarak çalışan tüm tekstil, deri, ayakkabı işçileri üye olabilir.

Üyelik için size en yakın şube ve temsilciliğimize ulaşarak veya genel merkezimizi arayarak, email atarak ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Sendikanın işyerinde temsil ettiği işçiler adına toplu pazarlık yapması ve toplu sözleşme imzalaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması sürecidir.

Sendikanın bir işyerinde yetkili olması ve toplu sözleşme imzalayabilmesi için iki barajı aşması gereklidir.

İlki sektörel barajdır. Bir işkolunda çalışan tüm işçilerin % 1’inin sendika üyesi olması gereklidir. Bunun anlamı tekstil işkolunda 1 milyon kayıtlı işçi içinde en az % 1 yani 10 bin üyeye sahip olmalıdır.

İşkolu barajını açan sendikalar açısından ise ikinci baraj işyeri barajıdır. Şayet firmanın yalnızca bir fabrikası-işyeri varsa burada sendikal yetki için baraj % 50 + 1’dir. Yani o firmada çalışan tüm işçilerin (beyaz ve mavi yakalılar birlikte) yarısının bir fazlası sendika üyesi olmalıdır. Şayet firmanın birden fazla işyeri-fabrikası varsa ise yetki için baraj % 40’dır. Çalışanların % 40’ının sendika üyeliği gerekmektedir.

Sendika bu sayıya ulaştığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak yetki belgesi almaktadır. Yetki belgesi alındıktan sonra işveren toplu görüşme masasına davet edilmektedir. İşveren şayet sendikanın çoğunluğa ulaşmadığını düşünüyorsa, yani noter onaylı üyeliklerin bir kısmının sahte olduğuna dair elinde geçerli bir belgesi varsa yetkiye itiraz ederek mahkemeye başvurabilir. Bu durumda mahkeme şayet başvuruyu kabul ederse mahkemenin sonucuna göre dava sonunda toplu görüşmeler başlar.

Toplu sözleşme bir işyerinde işverenle ve yetkili sendika arasında imzalanan ve işyerindeki çalışma koşullarını ve çalışanların hak ve sorumluluklarını belirleyen belgedir. Toplusözleşme yetkili sendika ile işveren temsilcileri arasında süren toplu görüşmelerin sonucunda ulaşılan uzlaşmanın sonucunda imzalanır. Toplu sözleşme yalnızca yetkili işçi sendikasıyla işveren arasında imzalanır.

Toplu sözleşmede işçilerin hem hakları hem de sorumlulukları ayrıntılı şekilde yazılır. Toplu sözleşme maddeleri mevcut yasaların altında olamaz. Ancak mevcut yasalarda belirlenen hakları ileriye taşıyabilir. Örneğin yıllık izin hakları yasada belirtilenden daha fazla olabilir. Yasalarda % 50 yüksek ödenen fazla mesailer % 100’e çıkarılabilir.

Toplu sözleşme aynı zamanda “eşit işe eşit ücret” ilkesine hayat verir, aynı işi yapan işçilerin farklı ücret almasını ve ücret zammının birer şantaj şeklinde kullanılmasına izin vermez. Ayrıca kayıt dışı işçiliğe de engel olur.

Toplu görüşmelerde-masa başında bir anlaşma sağlanamazsa, yasal prosedürü takip eden taraflar “resmi arabulucu” ile bir ortak noktada buluşabilirler. Bunun da işe yaramaması halinde sendikanın yasal greve gitme hakkı olur. Yasaların belirlediği koşullarda grev ilanının ardından 60 gün içinde sendikanın grevi başlatma hakkı vardır.

Toplusözleşmeden yalnızca işyerindeki sendika üyeleri yararlanabilir. Sendika üyeleri toplu sözleşmenin ardından sahip oldukları haklardan yararlanmalarıyla beraber sendikaya aylık aidat öderler. Sendika aidatı en fazla işçinin bir günlük brüt yevmiyesi karşılığındadır ve işveren tarafından işçinin maaşından kesilerek sendikaya da iletilir. Sendika üyesi olmayanlar ancak sendikaya Dayanışma Aidatı ödeyerek mevcut haklardan yararlanabilir, Dayanışma Aidatı sendika aidatı ile aynı tutardadır ancak sendika üyesi olmadıkları için sendika içinde seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır.

Toplu sözleşmede işyerindeki çalışma ilişkilerine dair her konu yer alır. İşçilerin ve işverenin hakları ve sorumlulukları tanımlanır.

Toplu sözleşmelerde işçileri ilgilendiren en önemli konular arasında ücret artışları ve ikramiyeler yer almaktadır. İşçiler bu sayede toplu sözleşme süresi dahilince, ki bu 1 yılla 3 yıl arasında imzalanır, alacakları zamları bilirler. Toplusözleşmelerde işçilerin alacağı ikramiye oranları ve tarihleri de belirlenir. Ayrıca fazla mesailer kanunen % 50 fazla olmasına karşın toplusözleşme ile yükseltilebilir.

Toplu sözleşmelerde işçilerin sosyal hakları da ayrıntılı olarak yer alır. Bunlar arasında eğitim yardımı (işçinin çocukları için gittikleri okulun seviyesine göre farklı ücretler olabilir), yakacak yardımı, erzak, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlilik ve askerlik yardımı gibi çok çeşitli konularda sosyal haklar sıralanabilir. Bunlar için bir sınırlama yoktur. İşverenle varılan uzlaşmaya göre belirlenir.

Toplu sözleşmelerdeki bir diğer önemli gündem de işçi sağlığı ve güvenliğidir. Bu yönde alınan önlemler ile işçilerin daha güvenli ortamlarda çalışması güvenceye alınır.

Toplu sözleşmelerde ayrıca işçi temsilcilerinin görevleri, hakları ve sorumlulukları sıralanır, işçi temsilcileri buna göre çalışmalarını sürdürür.

Sendikal baskı yasalara göre suçtur. İşverenlerin ve işveren temsilcilerinin hiçbir şart ve gerekçe ile işçilerin sendikalı olmasına veya olmamasına, sendika seçmesine karışmaması gereklidir. Bu konulara müdahil olması, ekonomik gücünü kullanarak işçilerin bu temel hakkından yararlanmasına engel olması kanunen suçtur.

Sendikal sebeple işten çıkarmak yasalara aykırıdır. 4857 sayılı İş Kanununun 18. Maddesinde keyfi gerekçelerle işten çıkarılma yasaklanmıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. Maddesinde sendikal faaliyet sebebiyle işçilerin işten çıkarılması veya farklı muameleye maruz kalmaları yasaklanmıştır. Bunu bilen işverenler sendikal çalışmalara öncülük edenleri işten çıkarırken farklı, yalan sebepler ileri sürseler de mahkemelerde sendikal baskıyı kanıtlamak kolaydır. Sendikal sebeple işten çıkarılmayı mahkemenin tespit etmesi halinde işveren mahkum edilmektedir ve kendisine iki yol sunulmaktadır. Ya işçiyi işe geri kabul edecektir ya da işçiye sendikal baskı tazminatı ödeyecektir. Sendikal baskı tazminatı işçinin kıdem ve ihbar tazminatının haricinde 8 brüt+ 4 net maaş ile 16 brüt+ 4 maaş arasında değişen bir miktara denk düşmektedir.

Sendikal baskı salt işten çıkarmakla olmamaktadır. Aynı zamanda ve çoğunlukla karşılaşılan işçiye işyerinde psikolojik baskı yapmaktadır. Psikolojik baskıyla işçiyi yıldırmak, sendikadan istifaya zorlamak, işçi karşı çıkıp dirense de diğer işçiler nezdinde korku yaratmak, işçinin çalışma yerini değiştirerek huzurunu bozmak ve gönüllü olarak işten çıkması için çaba göstermek sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bunların hepsi kanunen suçtur ve işçinin yasal hakkını kullanılmasına müdahale edilmesi ve işçinin onuruyla oynanması karşısında sendikamızın avukatlarıyla beraber suç duyurusunda bulunmak ve dava açmak mümkündür. Sendikal baskı yapanları Türk Ceza Yasasına göre 6 ayla 2 yıl arasında hapis cezası beklemektedir. Sendikamız uyarılarımızı dikkate almayarak sendika üyelerine baskı yapan çok sayıda işveren ve yöneticiyi hapis cezasına mahkum ettirmiştir.

Unutulmamalıdır ki, sendikalı olmak bir mücadele sürecini şart koşmaktadır. Mevcut kölelik şartlarını kırmak ve güvenceli, güvenli bir işyerinde insanca çalışabilmek mücadeleyi gerektirmektedir. Ucuz emek sömürüsüne dayanarak zenginliklerine zenginlik katanlar ve işçiye yaşamı cehenneme çevirenler elbette kanunen suç olmasına karşın sendikayı istemeyecektir. Sendikalı olmak işyerindeki krallığının son bulmasıdır, üretenlerin, emekçilerin söz ve itiraz hakkının olmasıdır. Sendikalı işçinin alacağı ücret zamları ve sosyal haklar işverenin karının azalması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı işverenler suç işlemeyi göze alabilmektedir. Bu durumda mücadelede ısrar etmek, sendikamızı sahiplenmek ve sendikamızın yönetimi, avukatları ve uzmanlarıyla beraber işyerinde haklarımız ve geleceğimiz için sendikal baskılara karşı boyun eğmemek gerekmektedir. Bu zorlu sürecin karşılığı kendimiz ve çocuklarımız için iyi ve güvenli bir gelecek olacaktır.

Sendika üyeliği için noter şartı kalktı. Sendikamıza üye olacak işçiler artık notere gidip ücret ödeyip üye olmayacaklar.

Artık sendika üyeliği e-devlet kapısı üzerinden olacak. Peki, nasıl olacak?

Şayet henüz almamışsanız, herhangi bir PTT’ye giderek, 2 TL karşılığı şifrenizi alacaksınız. Başvuruyu bizzat siz yapmalısınız, başkası sizin adınıza alamaz ve başvuru esnasında kimliğinizde TC Kimlik Numarasının yazılı olması gereklidir.

Şifrenizi kimseyle, hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu, size özel bir bilgidir ve saklı kalmalıdır. Aynı banka kartı şifreleriniz gibi. Hiç kimse sizi şifrenizi öğrenmeye zorlayamaz veya sizden böyle bir talepte bulunamaz. Bu suçtur ve kimseye söylemeyiniz. TC Kimlik numaranız ve şifreniz yalnızca sendika üyeliği için işinize yaramayacaktır. Mülkiyetten yargı süreçlerine kadar devletle ve ilgili bakanlıklarla yapacağınız onlarca işlem e-devlet kapısı üzerinden gerçekleşecektir. Paylaştığınız kişiler yalnızca sendika üyeliğinizi değil, sizi ilgilendiren birçok hayati konuda bilgiye erişebileceklerdir.

Şayet şifrenizi unutursanız, PTT’den yeni şifre talep edebilirsiniz. İkinci başvurunun ücreti 4 TL.

Ardından 7 gün 24 saat, istediğiniz yerden internete gireceksiniz ve www.turkiye.gov.tr sayfasına bağlanacaksınız.

Sayfanın sol tarafında “Başvurular” kısmına gireceksiniz, karşınıza çıkan sayfada 5. sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başlığı altında “İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” başlığına tıklayacaksınız.

Ardından sayfada TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi ilgili yerlere yazıp kimliğinizi doğrulayacaksınız.

Sistem sizi tanıyacak, karşınıza sizin bilgileriniz, çalışma yeriniz ve sektörünüz çıkacak.

Bu sayfada sektörünüzde üye olabileceğiniz sendikaların listesini göreceksiniz. İstediğiniz sendikayı seçecek ve üyelik başvurunuzu yapacaksınız.

Şayet başka bir sendikaya üyeliğiniz varsa, önce o sendikadan istifa edeceksiniz, hemen ardından istediğiniz diğer sendikaya üyelik başvurunuzu yapabileceksiniz.

Bilgileriniz yanlışsa, eğer kayıtdışı çalıştırılıyorsanız veya işvereniniz sizi farklı bir sektörde göstermişse, sayfada göreceğiniz bilgilerinizin yanlış olduğunu belirten yazıya tıklayacaksınız, doğru sektörü seçeceksiniz ve karşınıza çıkan o sektördeki sendikalardan dilediğinizi işaretleyip başvurabileceksiniz. Ancak üyeliğinizin geçerlilik kazanması için yargıya başvurmanız gerekmektedir.

Üyelik başvurunuzu yaptığınız anda bu bilgi yalnızca başvuru yaptığınız sendikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bilgisayarına düşecektir.

Üyelik başvurunuzdan hiçbir şekilde, kesinlikle işverenin haberi olamaz. Sendika üyesi olmak yasal bir haktır, sendika üyesine sendikal baskı yapmak suçtur ve siz paylaşmadığınız takdirde kimsenin sizin sendika üyesi olduğunuzdan haberi olamaz.

Üyelik başvurusu sendikanın sistemine düştüğünde sendika yönetim kurulu kararını alır ve ardından internet üzerinden başvurunuzu onaylar. Üyeliğiniz onaylandığı anda geçerlilik kazanır. Üyeliğin onaylanması aynı anda Bakanlığın sistemine de düşer ve üyeliğiniz artık resmileşmiştir.

Sendikanın başvuruyu reddetme hakkı da vardır. Bu durumda sendika size yazılı bildirimde bulunacaktır. Bildirimin ardından yargı yoluna gitme hakkınız vardır.

Şayet sendika 30 gün içinde herhangi bir işlem yapmazsa üyelik başvurunuz otomatik olarak onaylanır.

İstifa da aynı yolla gerçekleşir. İstifa ettiğiniz sendikanın sistemine bu bilgi düşer, ancak üyeliğiniz istifa tarihinizden sonra 1 ay daha geçerliliğini korur ve ardından işleme girer.

Üyelik başvurunuzun ardından başvurunuzun onaylanma sürecini ve üyelik durumunuzu aynı yolla sisteme TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek kontrol edebilirsiniz.

İşçi sınıfı, özellikle tekstil işçisi kendisine sunulan çalışma şartlarından memnun değildir. Artık kölece çalışma şartlarını kabul etmemektedir. İnsanca bir iş, sağlıklı çalışma şartları, düzenli ve kurallı bir çalışma yaşamı ve ailesi için alınterinin karşılığını talep etmektedir.

Bunu elde etmenin yegane yolu sendikalaşmaktır. Sendika işçilerin birliğini sağladığı kurumdur. Sendikaya üye olun, haklarınızdan yararlanın.