Öztekstil ustalarına sendikal baskı davasının ilk duruşması

Bursa’da Öztekstil işyerinde sendikamızın örgütlenme çalışmalarına engel olmak için üyelerimize baskı ve mobbing yapan dört usta aleyhinde üyelerimizin açtığı davanın ilk duruşması 10 Aralık 2013 günü gerçekleştirildi.

27 üyemizin ve DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Bura Şube Başkanı Celal Çam’ın savcılığa yaptığı şikayetin dikkate alınmasıyla açılan davanın ilk duruşmasında ikisi üretim sorumlusu, ikisi de bant şefi olan dört usta ifade verdiler. İfadelerinde sendikal baskı iddialarını reddetmekle beraber yaptıklarının Öztekstil yönetiminin bilgisi dahilinde olduğunu ifade ettiler.

Davanın ikinci duruşması şikayetçi üyelerimizin dinlenmesi için 18 Şubat 2014 tarihinde yapılacak.

Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkı işçinin temel bir hakkıdır. İşçi sendika üyesi olmak için kimseden izin almak zorunda değildir. İşçilere sendika üyeliği nedeniyle baskı yapanlar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Ülkemizde işçilerin sendikalaşmasını istemeyen işverenler bunun suç olduğunu bildikleri için genellikle ustaları ve vekilleri üzerinden işçilere baskı yaptırmaktadırlar. Ancak bu şekilde baskı yapan çalışanlarının yargılanmasına ve özgürlüklerinin tehlikeye girmesine de sebep olmaktadırlar.

Konuyla ilgili hukuki metinlerin bir kısmına yer veriyoruz:

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 23. madde:
Herkes kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkına sahiptir.

 

T.C. Anayasası’nın 51. Maddesi:

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

6356 Sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

MADDE 17 – (1) On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.

(3) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

MADDE 25 – (1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.

(3) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.

 

Türk Ceza Kanunu MADDE 118 – SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.