DİSK’TEN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU

Anayasa Mahkemesine başvuru 15.07.2016

Kiralık işçilik yasası sadece Anayasa’ya değil akla ve vicdana da aykırıdır.

DİSK, bu “Kiralık İşçilik” adı verilen kölelik düzenine karşı da her türlü fiili ve hukuki mücadeleyi sürdürecektir.

Konfederasyonumuz DİSK, özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi tanıyan ve bu şekilde işçi kiralamanın önünü açan düzenlemeye yönelik uzun soluklu bir mücadele vermektedir.

Gündeme geldiği günden itibaren her alanda yaptığı etkinliklerle tepkisini, eleştirisini ve önerisini kamuoyuna açıklayan ve uyarıda bulunan Konfederasyonumuz yasanın çıkmasının ardından iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

15 Temmuz 2016, Cuma günü Anayasa Mahkemesi önünde konuya ilişkin olarak DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına başta CHP Grup Başkanvekillerinden Levent Gök, Türk-İş Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Irgat, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Gonca olmak üzere çeşitli sendika ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Genel Sekreter Çerkezoğlu basın toplantısında aşağıdaki açıklamayı yaptı:

TBMM tarafından 6 Mayıs 2016 tarihinde kabul edilen ve 20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Özel İstidam Büroları (ÖİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması (kiralık işçilik) yasal hale getirildi.

Başta konfederasyonumuz olmak üzere, emek ve meslek örgütleri ile muhalefet partilerinin şiddetli itirazlarına rağmen, AKP hükümeti kiralık işçiliği sermaye örgütlerinin talepleri doğrultusunda yasalaştırdı. Başbakan’ın istifa ettiği bir günde, TBMM’de alelacele “Kiralık İşçilik” yasasını çıkardılar. Yasa yürürlüğe girdi ancak bu yasaya karşı mücadelemiz bitmedi.

DİSK baştan beri kiralık işçilik yasasının anayasanın başta sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri olmak üzere çok sayıda hükmüne aykırı olduğu görüşündedir.

Kiralık işçi yasası sadece Anayasa’ya değil akla ve vicdana da aykırıdır. Taşeron düzeninin “kölelik” düzeni olduğunu kabul eden ve “taşerona kadro” sözü veren AKP iktidarı, bu sözünü tutmak ve mahkeme kararlarına uymak bir yana taşeron köleliğinden beter “Kiralık İşçilik” yasasını çıkarmıştır.

“Köleliği Teslim Olmayacağız” diyerek güvencesiz çalıştırmanın tüm biçimlerine karşı mücadele eden DİSK, bu “Kiralık İşçilik” adı verilen kölelik düzenine karşı da her türlü fiili ve hukuki mücadeleyi sürdürecektir.

DİSK, yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek iptalinin sağlanması için girişimlerde bulunmuştur.  Konfederasyonumuz bu doğrultuda anayasa hukukçularının, iş hukukçularının ve çalışma ilişkileri uzmanlarının katkılarıyla kiralık işçilik yasasının anayasaya aykırılığı konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı. Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu yapma hakkı olan ana muhalefet partisi CHP’li vekiller de bugün bu rapor doğrultusundaki iptal istemini Mahkemeye sundular.

Bir kez daha tekrarlıyoruz: Kiralık işçilik yasası Anayasanın 2. maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesini ve Anayasanın 5. maddesinde sayılan devletin görevlerini ihlal etmektedir. Çok sayıda sosyal hakkı sınırlayan ve kullanılmaz hale getiren yasa, Anayasanın 13. maddesinde yer alan sınırlama ve güvence ilkelerini açıkça ihlal etmektedir. 6715 sayılı yasa Anayasanın çalışma ve sözleşme hürriyeti (madde 48) çalışma hakkı (madde 49), sendika kurma hakkı (madde 51), toplu iş sözleşmesi hakkı (madde 53), Grev hakkı (madde 54), ücrette adalet sağlanması (madde 55) ve sosyal güvenlik hakkı (madde 60) başta olmak üzere çok sayışa temel hak ve özgürlüğü ciddi bir biçimde daraltmakta, kullanımını zorlaştırmakta ve sınırlandırmaktadır. Tüm bu nedenlerle 6715 sayılı yasa anayasaya çok yönlü ve “açık aykırılık” nedeniyle iptal edilmelidir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, “Kiralık İşçilik” adı verilen kölelik düzeni başta olmak üzere tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine karşı hukuki ve fiili mücadelede kararlıdır