DİSK Başkanlar Kurulu Kararları

29 Eylül 2011 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu’nda alınan kararlar bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

BASINA VE KAMUOYUNA

DİSK BAŞKANLAR KURULU KARARLARI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanlar Kurulu,
29 Eylül 2011 Perşembe günü DİSK Genel Merkezi’nde yaptığı toplantı
sonucunda aşağıdaki konuları kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır:

1) Çalışma yaşamının yeniden yapılandırılmasına yönelik AKP hükümeti
tarafından gündeme taşınan konular, sermaye çevrelerinin beklentilerini
karşılamaya odaklanan, rekabet gücünü artırmak başlığı altında emeğin
kazanımlarını yok etmeyi amaçlayan bir içeriğe sahiptir.

Başkanlar Kurulumuz,
• İşçi sınıfının mücadelesi sonucunda ete kemiğe bürünmüş kıdem tazminatı
uygulamasının, “işgücü piyasasını esnekleştirmek, işten çıkartmaları
kolaylaştırmak, işvereni rahatlatmak” söylemi ile fona devrini öngören
böylelikle kıdem tazminatını kaldırmayı hedefleyen düzenlemeye karşı işçi
sınıfının en sert tepkiyi vereceğini kamuoyunun bilgisine sunar, bu konuda
tüm emek ve meslek örgütlerini ayrım gözetmeksizin ortak bir mücadeleye
çağırır, yasanın çıkartılmasına yönelik uygulamaya karşı genel grev de
dahil meşru temelde her türlü eylemi yapacağını ifade eder.

• Ulusal İstihdam Strateji belgesinde ifadesini bulan, bir kısmı 6111
sayılı Torba Yasa’nın yasalaşma sürecinde gündemimize taşınan, genç
işçilerin, çırakların sömürüsünü derinleştiren, işgücü piyasasında mevcut
olan en kötü, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimleri ile mücadele etmek
yerine onlara yasal bir zemin sağlayan, bölgesel asgari ücret düzenlemesi
ile asgari ücreti bölge kalkınma ajanslarının inisiyatifine terk etmeyi
amaçlayan, işci simsarlığını özel istihdam büroları ile yasalaştıran
uygulamalara karşı, geniş emekçi kesimlerin bilgilenmesi ve bu saldırılara
karşı en geniş cephenin örülmesi için mücadele kararlılığını ortaya koyar,

2) 2821 ve 2822 sayılı 12 Eylül kalıntısı, sendikalar ve toplusözleşme,
grev ve lokavt kanunlarının, evrensel normlara uygun hale getirilmesi, işçi
sınıfının örgütlenme ve grev hakkının önündeki engellerin kaldırılması
amacıyla yürütülen görüşmeler devam etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz,
• Yıllardır Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda, dünyada sendikal haklar
konusunda en kötü sicile sahip 25 ülke arasında yer almasına rıza
göstererek, sosyal diyalog bahanesi adı altında bu yasakların sürmesine
çanak tutan hükümetin, bir an önce ILO’nun evrensel normlarına uygun bir
çerçevede ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmesini talep eder,

• Devletin sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlanması amacıyla müdahalesine
olanak tanıyan, sendikal yasakları koruyan, görünürde özgürlükçü ancak
uygulamada kolayca kontrol altına alınabilir, tek derdi uluslararası
baskıdan kaçmak olan ancak sendikal yasakların uygulamada devamını
hedefleyen bir yasal çerçevenin oluşturulması konusunda kaygılarını gündeme
taşır, sosyal tarafların mutabakatının sağlanması adı altında “konu mankeni
olmayacağımızı” ve böyle bir süreçte yer almayacağımızı deklere eder,

3) Ülkemizde giderek artan çatışmalı süreç, dış siyasette maceracı
yönelimler toplumun geniş kesimlerini endişelenmektedir. TBMM’nin yeni
yasama dönemi açılırken

Başkanlar Kurulumuz,
• Türkiye’nin içine doğru çekildiği bu şiddet sarmalının içinden
çıkarılmasını ve barışın tesisi amacıyla demokratik siyasetin
güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeker, sendika ve demokratik kitle
örgütleri yönetici ve üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalara son
verilmesi çağrısı yapar, bu amaçla silahların sustuğu, barışın konuştuğu
bir ortamın yaratılması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine
getireceğini vurgular,

• Türkiye’nin ABD’nin emperyal hedefleri doğrultusunda Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da mezhepsel ve dinsel ayrılıklar kışkırtarak kullanılmasına karşı
halkımızın dikkatini çeker, Türkiye’yi ABD’nin savaş taşeronluğunu yapmak,
halkımızı emperyalist çıkarlar için bölgede hedef haline getiren
(Malatya’ya yerleştirilmesi planlanan füze kalkanı vb. projelerin) ve olası
bir bölgesel savaşın içine sürükleyen bu sürecin karşısında ortak tutum
almaya çağırır.

Bu kararlar doğrultusunda, kıdem tazminatı konusunda DİSK’in görüş ve
önerilerini anlatmak üzere 3 Ekim’de Meclis’e gidilmesi ve Ankara’da 8
Ekim’de KESK, TMMOB ve TTB ile ortaklaşa düzenlediğimiz “İNSANCA YAŞAMAK
İÇİN EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE” mitingine katılma çağrısı
yapılması kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.