Cinsiyet eşitliği için daha çok çaba

Malta

İşkolumuzda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yürütülecek çalışmaları hedef alan bir proje kapsamında Porto (Portekiz) kentinde bir çalışma toplantısı yapıldı.

Portekiz’den FESETE (1), Malta’dan GWU(2) ve Türkiye’den DİSK-Tekstil’in yer aldığı proje kapsamında 28-29 Kasım 2104 tarihlerinde yapılan toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesine ilişkin farklı başlıklar ele alındı.

Sendikamız adına toplantıya Genel Başkanımız Rıdvan Budak, Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, Eşgüdüm Daire Müdürümüz Ayşegül Öz, Bursa Şubemizin eski Yönetim Kurulu üyesi Vildan Saygın ve proje koordinatörümüz Eren Korkmaz katıldı.

FESETE Ulusal Koordinatörü Manuel Feritas, Portekiz’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin çalışma yaşamında ve sendikal alanda yaşadığı evrimi özetleyen bir konuşma ile toplantıyı açtı.

Gün boyu süren toplantıların ilk bölümünde kısa başlıklarla katılımcı örgütlerin tanıtımı yapıldı. Genel Başkanımız Rıdvan Budak, bu bölümde Tekstil İşçileri Sendikası’nın 1965 yılından başlayan uzun ve zorlu mücadele sürecini aktardı.

İzleyen oturumlarda; İşe alma ve çalışma koşullarında, anne-babalığın korunmasında ve aile, iş ve  özel  hayatı arasında denge sağlanmasında cinsiyet eşitliği; Malta, Portekiz ve Türkiye’de cinsiyet boyutu ile ilgili araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesi; çözüm önerilerinin sendika etkinliklerine ve toplu iş sözleşmeleri sürecine uygulanması başlıkları ele alındı.

Bu oturumlarda, CITE (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi) Başkanı Dr. Sandra Ribeiro, Portekiz’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yapılan hukuksal düzenlemeleri, Bakanlık düzeyinde oluşturulan komite ile yaşanan sorunlara yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

FESETE’nin üyesi olduğu CGTP Yönetim Kurulu ve Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyesi Deolinda Machado küreselleşme ve ekonomik krizlerin ekonomi, işçilerin hakları ve gelirleri üzerinde yarattığı tahribatı, kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları ayrımcı uygulamaları aktardı.

Sendikamız adına Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından genel olarak Türkiye ve özel olarak da Tekstil, Hazır Giyim ve Deri işkollarındaki verileri aktardıktan sonra, hukuksal düzenlemeler ve toplu iş sözleşmelerinde soruna yaklaşım ve çözüm yolları konularında bilgi verdi.

Gün boyu süren çalışmada toplu iş sözleşmelerinde ve hukuksal düzenlemelerde cinsiyet eşitliğinin yeri, ülkeler arasındaki farklılık ve benzerlikler, Avrupa Birliği normlarıyla uyum gibi konular ele alındı.

Özellikle kadın çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar karşısında hukukun tanıdığı haklar ve bunların kullanımında yaşanan sıkıntılara değinildi.

Yapılan tartışmalarda şu tespit ve öneriler dile getirildi:

İşe alım süreçlerinden başlayarak çalışma hayatının her evresinde, kariyer, ücret gibi alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemelerin genişletilmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunlara çözüm üretilerek, eşitliğin hayata geçirilmesi,

Bu amaçla sendikaların örgütlü olduğu alanlarda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık vermesi.

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi, ailelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilecekleri koşulların yaratılması, anne ve babalara gelir kaybı olmaksızın daha esnek çalışma olanakları sağlanması, kreş, çocuk bakımı gibi destek hizmetlerinin oluşturulup, yaygınlaştırılması.

Çalışma sürelerinin azaltılması, ücretlerin insanca yaşanacak düzeye çekilmesi, kadınların daha fazla istihdama katılabilmesinin koşullarının yaratılması.

Toplantıların ikinci gününde, üç ülkedeki hukuksal ve pratikteki uygulamalardan yola çıkılarak hazırlanan tespit ve çözüm önerilerine ilişkin broşür üzerinde tartışma yapıldı. Dört dilde (Türkçe, İngilizce, Maltaca ve Portekizce) hazırlanan broşürdeki veriler ve öneriler gözden geçirildi. Çevirilerden kaynaklanan eksikler giderildi.

Çalışmaların tamamlanmasından sonra, 4 dilde baskısı yapılacak broşürlerin işyerlerinde dağıtılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, proje kapsamında hazırlanan ve Sendikamızın web sayfasında da bir bağlantısı olan web sitesinde yayınlanması kararlaştırıldı.

(1) FESETE; Portekiz Tekstil, Yün, Giysi, Ayakkabı ve Deri İşçileri Sendikaları Federasyonu

(2) GWU; Genel İşçi Sendikası (Malta)

Yu00F6netim

Tu00FCrkiye ve Portekiz

Sandra